Лист ДПC України від 28.11.2012 р. № 9969/71-12/15-1417

Лист ДПC України від 28.11.2012 р. № 9969/71-12/15-1417

Щодо амортизації основних засобів

Державним податковим адміністраціям в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі,
Окружній ДПС — Центральному офісу
з обслуговування великих платників податків ДПС

Державна податкова служба України з метою належної організації адміністрування податку на прибуток повідомляє про витрати на амортизацію основних засобів.

З набранням чинності Податкового кодексу України згідно з п. 6 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 01.04.2011 р.

Вартість, яка амортизується, щодо кожного об'єкта основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію, тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III цього Кодексу.

Однак різниця між залишковою вартістю за даними бухгалтерського обліку та податкового обліку складається, зокрема, з витрат на поліпшення основних фондів, які в податковому обліку згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі — Закон № 334) в розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок звітного періоду, відносились до складу валових витрат (пп. 5.2.10 п. 5.2 ст. 5 цього Закону), а в бухгалтерському обліку збільшували вартість відповідної групи основних фондів.

Так, відповідно до п. 14 П(С)БО № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2012 р. № 92, зареєстрованого у Мін'юсті України 18.05.2000 р. за № 288/4509, сума витрат на поліпшення об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) збільшує їх первісну вартість.

Таким чином, при визначенні вартості об'єктів основних фондів станом на 01.04.2011 р. не враховуються суми витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням основних фондів в межах 10%, які раніше були віднесені до складу валових витрат, і вдруге не приймають участь при визначенні амортизації.

Крім того, підпунктами 8.6.3 — 8.6.7 п. 8.6 ст. 8 Закону № 334 передбачено прискорену амортизацію для суб'єктів космічної діяльності, технологічних парків, промислових підприємств, а суб'єктам літакобудування до нових (що не були в експлуатації) основних фондів (обладнання, що працює на альтернативних видах палива, та устаткування для виробництва альтернативних видів палива) надавалось право застосовувати бонусну амортизацію.

Тобто прискорену (бонусну) амортизацію згідно з податковим обліком вже було включено до витрат платника.

Відповідно до вимог ст. 138 Кодексу, що визначає склад витрат та порядок їх визнання, амортизація основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються платником у господарській діяльності, включається до собівартості вироблених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, або до складу інших витрат залежно від напряму використання таких основних засобів.

У цілях розділу ІІІ Податкового кодексу суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу його витрат (п. 138.3 ст. 138 Кодексу).

У зв'язку із зазначеним, суми витрат на поліпшення основних засобів та суми прискореної амортизації, які відповідно до Закону № 334 були віднесені платником до складу валових витрат до 01.01.2011 р., не підлягають амортизації після цієї дати та повторно не включаються до витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток.


Директор Департаменту
оподаткування юридичних осіб ДПС України
Л. ПАВЕЛКО

Просмотров всего: 974 Просмотров сегодня: 5

Лист ДПС України від 18.03.2013   № 4198/6/18-3115

Лист ДПС України від 18.03.2013 № 4198/6/18-3115

Щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році

Щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році