Законы, кодексы, проекты

 

Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
2011-07-07 14:43
1
4201

Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249):

1) у статті 14:

підпункт 14.1.22 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:

“14.1.22  векселедавець для цілей розділу VI – суб’єкт господарювання – виробник, який одержує:

- з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI;

- з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2 та 229.3 статті 229 розділу VI”;

підпункт 14.1.85 викласти у такій редакції:

“14.1.85.  інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, технічних умов, вихідних даних, пропозицій та розрахунків на попередніх  стадіях проектування, висновків, проведення узгоджень та експертиз, розробка державних стандартів, норм і правил, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень і обґрунтувань, проведення конкурсів і торгів, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, авторського та технічного нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, у тому числі на об’єктах будівництва, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами)”;

2)                у статті 20:

у пункті 20.1.3  слово “комерційних”  виключити.

підпункт 20.1.12 викласти у такій редакції:

“20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, скасування державної реєстрації змін до установчих документів”;

 3) пункт 34.1 статті 34 викласти в такій редакції:

„34.1. Податковим періодом може бути:

34.1.1. календарний рік;

34.1.2. календарне півріччя;

34.1.3. календарний квартал;

34.1.4. календарний місяць;

34.1.5. календарний день”;

4) у пункті 42.1 статті 42 після слів “відповідним чином підписані” доповнити словами  “у разі необхідності”;

5) у статті 56:

у підпункті 56.17.5 пункту 56.17  слова “податкових зобов’язань” замінити  словами “грошових зобов’язань”;

в абзаці п’ятому пункту 56.18  слова “податкових зобов’язань” замінити  словами “грошових зобов’язань”;

6) у пункті 70.6 статті 70 слова “не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації таких змін” замінити словами “щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця”;

7) після абзацу першого пункту 89.2 статті 89  доповнити абзацом другим такого  змісту:

“У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою за суму податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно”;

8) у підпункті 94.2.7 пункту 94.2 статті 94 слова “та/або акта опису (виділення) майна для його продажу” виключити;

9) у пункті 95.21 статті 95 слова “на біржовому ринку” замінити словами “на біржових  торгах та аукціонах”;

10) пункт 117.2 статті 117 виключити;

11) у пункті 138.1 статті 138:

в абзаці другому  слова та цифри  „ з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, 138.11” замінити словами та цифрами „з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, 138.10.1 - 138.10.4, 138.11”;

в абзаці третьому   слова та цифри „з пунктами 138.10 - 138.12” замінити  словами та цифрами „з пунктами 138.10.5 - 138.12”;

12) у пункті 140.1.1 статті 140 слова “який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України”  виключити;

13) у статті 153:

пункт 153.13 виключити;

в абзаці другому підпункту 153.15.1 пункту 153.15 слово “фондів” замінити словом “засобів”;

14) пункт 164.6 статті 164 доповнити  абзацом такого змісту:

  “При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

15) у підпункті 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 після слів у дужках “реабілітації інвалідів” доповнити словами “суми допомоги  по вагітності та пологах”;

16) у підпункті 170.8.3 статті 170:

у підпункті “а” слова “платником податку - резидентом” замінити словами “ та/або виплачених платнику податку - резиденту ”;

у підпункті “в” після слова “ вкладник ” доповнити словами “ учасник фонду банківського управління ”;

в останньому абзаці виключити слово “страхових”;

17) підпункт “д” пункту 176.2 статті 176 виключити;

18) підпункт 5 пункту 180.1 статті 180 виключити;

19)  у пункті 183.7  статті 183 після слів “безпосередньо керівником” доповнити словами “або представником”;

20) у підпункті “в” пункту 186.3 статті 186 після слова “консультаційні” доповнити словами “ консультаційні інжинірингові ”;

21) у абзаці першому пункту 188.1 статті 188 після слова “еліксирів” доповнити словами “і збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку”;

 22) абзац перший підпункту 196.1.5 статті 196  доповнити новим реченням такого змісту:

“Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з Державною податковою службою України”;

23) у підпункті 197.1.25  слова “крім видань еротичного характеру” замінити словами “(крім видань еротичного характеру)”;

24) в абзаці першому пункту 198.5 статті 198 слова “відповідно до цього розділу” замінити словами  “відповідно до  цього Кодексу, міжнародних договорів (угод)”;

25) у абзаці третьому підпункту “б” пункту 201.11 статті 201 слова “електронними контрольно-касовими аппаратами” замінити словами “реєстраторами розрахункових операцій”;

26) у абзацах другому та третьому підпункту 206.2.5 пункту 206.2  статті 206 після слова “простого” доповнити словом “авальованого”;

 27) у абзаці другому підпункту 212.3.1 пункту 212.3 статті 212 слово “анулювані” замінити словом  “анульовані”;

28) абзац в) підпункту 267.3.2 пункту 267.3 статті 267 викласти в такій редакції:

“в) на території інших населених пунктів – від 0,02 до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати”;

29) у пункті 276.1 статті 276 слова “без отримання прибутку” виключити;

30) у підпункті 301.6.3 пункту 301.6 статті 301 глави 2 слова у дужках “(недоїмку)” і “(недоїмки)” виключити;

31) У розділі ХХ Перехідні положення:

1) у підрозділі 1:

абзац сьомий пункту 4 виключити;

підрозділ доповнити пунктом 6 такого змісту:

“6. Оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року, здійснюється за ставками та згідно з нормами, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання)”.

2) у підрозділі 2:

в абзаці першому пункту 15:

після слів “зазначених товарів” доповнити словами “а також постачання зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 в межах державних закупівель та їх подальше постачання”;

після слів і цифр “позицій 4401” доповнити словами та цифрами “(крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00)”;

підрозділ 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

“19. На період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2015 року звільняються від податку на додану вартість:

операції з постачання  будівельно-монтажних робіт з будівництва однієї культової споруди для релігійної організації кожної з конфесій, що є членом Всеукраїнської Ради Церков, які безпосередньо фінансуються за рахунок коштів благодійних фондів таких релігійних організацій;

операції з ввезення на митну територію України таким замовником з будівництва однієї культової споруди  товарів (крім підакцизних і товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)), якщо такі товари не відповідають вимогам замовників, визначених у договорах (контрактах), у тому числі обладнання, матеріалів, устаткування, комплектуючих, для будівництва таких споруд за такими кодами УКТ ЗЕД:

3918; 3919; 3922; 4414 00; 4418 - 4418 10; 4420; 6801 00 00 00; 6802 - 6802 10 00 00;  6802 21 00 00;  6802 91; 6803 00 00 00; 6803 00 10 00; 6806; 6810 - 6810 19 10 00;  6810 91;  6810 91 10 00; 6905; 6907; 6908; 6913; 7016  - 7016 10 00 00; 7016 90 10 00; 7409; 7410; 7411; 7412; 7413 00; 7604  - 7604 10 10 00;  7604 10 90 00; 7604 21 00 00; 7605; 7606  - 7606 11 10 00; 7608; 7610  - 7610 10 00 00; 7614; 8311; 8306 - 8306 10 00 00; 8307; 8501; 8502; 8535; 8544; 9405 - 9405 10; 9405 20; 9406 00   - 9406 00 10 00; 9702 00 0000; 9703 00 00 00.

Порядок  і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів або перевищення граничних обсягів їх імпорту, встановлених Кабінетом Міністрів України, відповідний платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування та зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, відповідно до Кодексу.

Для цілей цього розділу Кодексу релігійною організацією, яка є замовником для будівництва культової споруди, визнається організація, що зареєстрована у порядку, встановленому Законом України „Про свободу совісті та релігійні організації”, є членом Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, внесена органом державної податкової служби до Реєстру неприбуткових організацій та установ, та отримала дозвіл на виконання будівельних робіт у порядку, встановленому Законом України “Про планування і забудову територій”, копію якого разом із  заявою про визначену культову споруду, будівництво якої буде здійснюватися із застосування вимог цього пункту, релігійна організація відповідної конфесії надає органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації. Форма заяви встановлюється центральним органом державної податкової служби.

Релігійна організація щомісяця у термін подання податкової звітності подає до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації, перелік підприємств (організацій), які здійснюють операції з постачання будівельно-монтажних робіт у звітному періоді, за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби”;

3) у підрозділі 4:

у пункті 20   цифри «152.13» замінити цифрами «152.11»;

 підрозділ 4 доповнити новими пунктами  такого змісту:

„22. У період, визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", до складу витрат платника податку включаються суми коштів, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків доходу такого платника податку за звітний період.

23. На період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2015 року  будівництва однієї культової споруди для релігійної організації кожної конфесії, що є членом Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг (але не вище ніж звичайна ціна товарів, робіт, послуг), добровільно перерахованих (переданих, виконаних, наданих) платниками податку на прибуток підприємств релігійним організаціям, що є замовниками будівництва культових споруд релігійних організацій для цільового використання з метою будівництва таких культових споруд, включаються до складу витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування такого платника податку, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік. При цьому, такими платниками податку у звітному році в якому здійснюється таке добровільне перерахування (передання, виконання, надання) не застосовується норма абзацу а) підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 Розділу ІІІ Податкового кодексу України.

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перерахованих (переданих, виконаних, наданих) платниками податку на прибуток підприємств релігійній організації, для цільового використання з метою будівництва культової споруди зазначаються у податкові декларації з податку на прибуток підприємств в окремому рядку.

У разі порушення таким замовником будівництва культових споруд цільового використання отриманих коштів або товарів, робіт, наданих послуг сума таких коштів або вартість таких товарів, робіт, наданих послуг включається до складу оподатковуваного доходу такого замовника у звітний період в якому відбулось таке порушення, цей замовник також зобов’язаний сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

Релігійною організацією, яка є замовником для будівництва культової споруди, визнається організація, що визначена пунктом 19 підрозділу 2 цього розділу Кодексу”;

4) Підрозділ 10  доповнити пунктом 8 наступного змісту:

“8. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день  прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій з урахуванням норм пункту 7 цього підрозділу”.

2.  У статті 1633 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова “пунктах 5 - 8 частини першої статті 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” замінити словами “у підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України”.

 3.  У частині п’ятій статті 13 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34; 2002 р., N 5, ст. 32; 2005 р., № 1, ст. 23) слова “Державною податковою адміністрацією України ”замінити словами “Міністерством економічного розвитку і торгівлі України ”.

4. В абзаці четвертому підпункту 4 пункту 25 розділу I Закону України від 2 грудня 2010 року № 2756-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України” слова “Державною податковою адміністрацією України ”замінити словами “Міністерством економічного розвитку і торгівлі України ”.

 

ІІ. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня  опублікування, крім  абзаців п’ятого – тринадцятого підпункту 2 пункту 31, абзаців третього – восьмого підпункту 3 пункту 31 та пунктів 3 і 4 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

 

2. Кабінету Міністрів України:

привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради

             України

  В. ЛИТВИН

 

Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев